موسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی
شماره ثبت : 14371

اهدای گوشت قربانی به کودکان بی سرپرست و ایتام