موسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی
شماره ثبت : 14371